Miljöpolicy

Berg & Ström System AB strävar efter att minimera eventuell verksamhetsanknuten miljöpåverkan. Detta uppnås genom lång och kortsiktig planering som leder till ständiga förbättringar av vårt miljöarbete samt återvinning/återbruk av material i verksamheten.

Följande riktlinjer har Berg & Ström System AB satt upp för att minska den verksamhetsanknutna miljöpåverkan så mycket som möjligt.

  • Minska kontorsanknuten energiåtgång så mycket som möjlig genom att exempelvis slå av datorskärmar vid kortare avbrott i verksamheten samt att slå av datorer och annan elektronisk utrustning efter arbetsdagens slut.
  • Vid inköp av inventarier skall stor vikt läggas vid produktens livslängd. Ett högre pris kan ofta motiveras med en längre livslängd.
  • Vid inköp av inventarier skall även vikt läggas vid energiåtgång, materialsammansättning och möjlighet till återvinning.
  • Vid inköp av förbrukningsmateriel skall hänsyn tas till dess återvinningsmöjlighet.
  • Återbruk av inventarier (exempelvis datorkomponenter) och förbrukningsmaterial (exempelvis emballage) skall ske inom verksamheten.
  • Noga följa tillämpliga miljökrav i för oss relevanta lagar och förordningar.
  • Följa rekommendationer för återanvändning och återvinning av uttjänt arbetsutrustning.

Britt-Inger Berg VD
2013-10-14 Skrikstad